ztk-du.hr

Bojanka e-odrastanje

Bojanka e-odrastanje

ISBN 978-953-49744-0-7 (meki uvez)

CIP zapis dostupan u računalnom Skupnom katalogu hrvatskih knjižnica pod brojem 581167088. (tiskano izdanje)

ISBN 978-953-49744-1-4 (pdf)

CIP zapis dostupan u računalnom Skupnom katalogu hrvatskih knjižnica pod brojem 581168012. (pdf)

Nakladnik:
Zajednica tehničke kulture Grada Dubrovnika
Vukovarska 16 (pp 52)
20000 Dubrovnik
www.ztk-du.hr

Za nakladnika:
Tomo Sjekavica

Partneri:
Sveučilište u Dubrovniku, Dječji vrtići Dubrovnik

Ideja:
Tomo Sjekavica, Nikolina Potrebica, Mato Brautović, Alma Džanović Mateljan, Severina Hađija

Tekst:
Alma Džanović Mateljan, Severina Hađija

Lektura:
Nikolina Potrebica

Korektura:
Mato Brautović

Grafička priprema i dizajn:
Božo Prlenda

Tehnički urednik:
Tomo Sjekavica

Tisak:
Cerovski d.o.o.
Eugena Podaupskog 4
10000 Zagreb
Naklada: 1.000 komada
Dubrovnik, listopad 2021.

Umnožavanje i distribucija ove bojanke ili njezinih dijelova u bilo kojem obliku nisu dopušteni bez prethodnog pisanog odobrenja nakladnika.

Ova bojanka je nastala u sklopu projekta (e)odrastanje – izazovi i mogućnosti. Izdavanje bojanke omogućeno je sredstvima javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika i javnog poziva za sufinanciranje projekata na temu medijske pismenosti od Agencije za elektroničke medije.

bojanka-eOdrastanje_web

Skip to content